ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ

Әкімдігінің ресми интернет - ресурсы

Нашар көретіндерге арналған нұсқа
Русский Қазақша
Билік
Құқық
Экономика
Қоғам
Билік
Құқық
Экономика
Қоғам
Басты бет Билік «Нұр Отан» партиясы

«Нұр Отан» партиясы

«Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының 2018

жылдың 9 айында атқарған

 жұмыстары жөнінде мәлімет

         «Нұр Отан» партиясы қазіргі таңда Қазақстандағы ең қуатты партия екендігін сөзімен де, ісіменде дәлелдеп келе жатқан партия. Бастауыш партия ұйымдарының рөлін арттыру мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалы  ішкі партиялық тәртіпті сақтау, партия Жарғысын орындау, партияның стратегиялық бағыттарын қолдау  барысында, Орталық партия аппаратының «Аумақтық партия филиалдарының жұмыс регламенті» ережесіне сәйкес жұмысын жүргізіп отыр.

          «Нұр Отан»  партиясы Қазалы аудандық филиалында 143 партиялық топ  36 БПҰ біріккен. 2018 жылдың 01 қаңтарынан 5516 партия мүшесі тіркелген болса, 2018 жылдың 9 айында партия қатарына 40 адам партия мүшелігіне өтсе, 119 адам түрлі себептермен  партия қатарынан шыққан, қазіргі таңда  2018 жылдың 01 қазанында 5437 адам бар.


Айы, жылы

Мүшелік жарнапұл бойынша жоспар

Мүшелік жарнапұлдың нақты аударылғаны

Пайызы

Қаңтар 2018ж.

756 371

1 221 303

62%

Ақпан 2018ж.

1 432 540

1 221 586

117%

Наурыз 2018ж.

1 203 740

1 221 020

99%

Сәуір 2018ж.

1 469 683

1 222 152

120%

Мамыр 2018ж.

1 766 502

1 221 303

145%

Маусым 2018ж.

1 062 956

1 221 303

87%

Шілде 2018ж.

1 200 939

653 961

54%

Тамыз 2018ж.

1 194 435

420 200

35%

Қыркүйек 2018ж.

1 199 242

2 585 505

216%

Барлығы:

11358 251

12 122 525

104%

2018 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша
"Нұр Отан" партиясы мүшелерінің сапалық құрамы туралы
ЕСЕП

Реттік

п/п

Көрсеткіштер атауы /
наименование показателей

Саны / Количество

абс.

% по отношению к общему количеству членов партии

1

2

3

4

1.

Бастауыш партия ұйымының саны /
Количество первичных партийных организаций

36

100

2.

Олардағы партия мүшелері / В них членов партии

5437

100

3.

Соның ішінде әйелдер / В том числе женщин

2746

49,8%

4.

Жасы бойынша / По возрасту

5437

 

4.1.

29 жасқа дейін / до 29 лет

316

7,2%

4.2.

29 - 40 жас / лет

1897

34,4%

4.3.

41 – 50 жас / лет

1571

28,5%

4.4.

51 - 60 жас / лет

1187

21,5%

4.5.

60 жастан асқандар / старше 60 лет

466

8,4%

5.

Ұлты бойынша: / По национальности:

5437

 

5.1.

қазақтар / казахи

5410

99,5%

5.2.

орыстар / русские

16

0,3%

5.3.

украиндер / украинцы

0

0,0%

5.4.

өзбектер / узбеки

8

0,1%

5.5.

немістер / немцы

1

0,0%

5.6.

татарлар / татары

2

0,0%

5.7.

басқалары / другие

0

0,0%

6.

Білімі бойынша / По  образованию:

5437

 

6.1.

жоғары / высшее

2832

52,8%

6.2.

орта білімнен кейінгі білім (колледждерге 11 сыныптан кейін түскендер)  /
послесреднее (поступившие в колледжи после 11 класса )

1219

22,1%

6.3.

орта (жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім);
(11 сыныпты бітіргендер, сондай-ақ колледждерге 9 сыныптан кейін түскендер)
/
среднее (общее среднее образование, техническое и профессиональное образование);
(окончившие 11 классов, а также поступившие в колледжи после 9 класса)

1386

25,1%

6.4.

негізгі орта білім (9 сыныпты бітіргендер) /
основное среднее образование (окончившие 9 классов)

0

0,0%

7.

Ғылыми дәрежесі бар / Имеет ученую степень:

0

 

7.1.

доктора наук

0

0,0%

7.2.

кандидаты наук

0

0,0%

8.

Қызмет саласы бойынша / По роду деятельности:

5437

 

8.1.

Жалдамалы қызметкерлер, барлығы /
Наемные работники, всего

оның ішінде: / в том числе:

4237

78,3%

8.1.1.

Мемлекеттік органдардың қызметкерлері, барлығы
(ҚР Президентінің Әкімшілігі, ҚР Министірліктері, ҚР Агенттіктері және т.б.)  /
Работники государственных органов, всего
(Администрация Президента РК, Министерства РК, Агентства РК и т.д.)

192

3,5%

8.1.2.

ҚР Парламенті, барлығы  / Парламент РК, всего

олардың ішінде / из них:

0

0,0%

8.1.2.1.

ҚР Парламенті Сенатының депутаттары /
депутаты Сената Парламента РК

0

0,0%

8.1.2.2.

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары /
депутаты Мажилиса Парламента РК

0

0,0%

8.1.3.

Жергілікті атқарушы органдары
(жергілікті органдар, облыстық және орталық мемлекеттік органдар бағынышты және т.б.) /
Местные исполнительные органы
(местные органы, подчиненные областным и центральным государственным органам и т.д.)

5

0,1%

8.1.4.

Жергілікті өкілдік органдар
(мәслихат хатшысы, аппарат қызметкерлері және т.б.) /
Местные представительные органы
(секретарь маслихата, сотрудники аппарата маслихата и т.д.)

24

0,4%

8.1.5.

Білім беру саласының қызметкерлері
(мектепке дейінгі, орта, орта-кәсіптік және жоғары білім беру) /
Работники сферы образования
(дошкольное, среднее, средне-специальное и высшее образование)

1968

37,1%

8.1.6.

Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері
(дәрігерлер, медициналық персонал, дәрі-дәрмек мамандары)/
Работники сферы здравоохранения
(врачи, медицинский персонал, фармацевты)

437

7,9%

8.1.7.

Әлеуметтік қызмет көрсету саласының қызметкерлері /
Работники социальных услуг

0

0,0%

8.1.8.

Мәдениет саласының өкілдері
(шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет; кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа да мекемелердің қызметі; спорт, демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет және т.б.) /
Представители сферы культуры
(деятельность в области творчества, искусства и развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживания; деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений и т.д.)

285

5,2%

8.1.9.

Ауылшаруашылық, орман және балық шаруашылығы
(өсімдік және мал шаруашылығы, аң аулау және осы салаларда қызмет көрсету; орман өсіру және ағаш дайындау, балық аулау және аквамәдениет және т.б.) /
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесоводства и лесозаготовка, рыболовство и аквакультура и т.д.)

24

0,4%

8.1.10.

Тау кен өндіру және шығару
(көмір және лигнитті, шикі мұнайды және табиғи газды, металл кендерін өндіру, тау кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер және т.б.) /
Горнодобывающая промышленность и разработка карьера
(добыча угля и лигнита, сырой нефти и природного газа, металлических руд, технические услуги в области горнодобывающей промышленности и т.д.)

0

0,0%

8.1.11.

Өңдеу өнеркәсібі
(мұнай өңдеу, химиялық және металлургиялық өнеркәсіп өнімдерін, негізгі фармацевтикалық өнімдерді, азық-түлік тағамдарын, автокөлік құралдарын, жиһазды, электр жабдығын шығару, машиналар мен құрал-жабдықтарды жөндеу және орнату және т.б.) /
Обрабатывающая промышленность
(производство продуктов нефтепереработки, химической и металлургической  промышленности, основных фармацевтических продуктов, продуктов питания,
автотранспортных средств, мебели, электрического оборудования, ремонт и установка машин и оборудования и т.д.)

56

1,0%

8.1.12.

Электрмен жабдықтау, газ, бу жіберу және ауамен баптау /
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

0

0,0%

8.1.13.

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинап, бөлуіне бақылау
(суды жинау, өңдеу және бөлу; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату, топырақ, құнарлығын қайта қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер) /
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
(сбор, обработка и распределение воды; канализационная система; сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов; рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов)

3

0,1%

8.1.14.

Құрылыс
(ғимараттар мен құрылыстарды салу, мамандырылған құрылыс жұмыстары) /
Строительство
(строительство зданий и сооружений, специализированные строительные работы)

0

0,0%

8.1.15.

Көлік және қоймаға қою
(құрлық көлігі және құбыр жолдары бойынша тасымалдау, су және әуе көлігі, қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі; почта жіне курьерлік қызмет) /
Транспорт и складирование
(сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам; водный и воздушный транспорт; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; почтовая и курьерская деятельность)

1128

20,4%

8.1.16.

Тұру орны және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
(тұру орнын ұйымдастыру, азық-түлік өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтер) /
Услуги по проживанию и питанию
(услуги по организации проживания, по предоставлению продуктов питания и напитков)

0

0,0%

8.1.17.

Ақпараттық байланыс
(баспа қызметі; кино-, бейнефильмдерді және теледидарлық бағдарламаларды, фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару; бағдарламаларды шығару және телерадиохабарландыру бойынша қызмет; компьютерлік бағдарлама жасау; консультациялар және басқа да ілеспе қызметтер; ақпараттық қызмет көрсету) /
Информационная связь
(издательская деятельность; производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей; деятельность по возданию программ и телерадиовещание; связь; компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги; деятельность информационных служб)

46

0,8%

8.1.18.

Қаржылық және сақтандыру қызметі
(сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерін қоспағанда, қаржылық қызметтер; міндетті әлеуметтік сақтандыруды қоспағанда, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнеткерлік қорлардың қызметі; қаржылық қызметтерді көрсету және сақтандыру бойынша қосалқы қызмет және т.б.) /
Финансовая и страховая деятельность
(финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов; страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, кроме обязательного социального страхования; вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг и страхования  и т.д.)

29

0,5%

8.1.19.

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар /
Операции с недвижимым имуществом

0

0,0%

8.1.20.

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызметі
(құқық және бухгалтерлік есепке алу саласындағы; бас компаниялар; басқару мәселелері бойынша консультациялар; сәулет, инженерлік зерттеулер, техникалық сынақ және талдау саласында; ғылыми зерттеулер және әзірленімдер; жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерделеу; өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет; ветеринарлық қызмет) /
Профессиональная, научная и техническая деятельность
(в области права и бухгалтерского учета; головных компаний; консультации по вопросам управления; в области архитектуры, инженерных изысканий, технический испытаний и анализа; научные исследования и разработки; рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры; прочая профессиональная, научная и техническая деятельность; ветеринарная деятельность)

0

0,0%

8.1.21.

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
(жалдау, прокат және лизинг; жұмысқа орналастыру; туроператорлардың, турагенттіктердің және туризм саласында қызмет көрсететін өзге ұйымдардың қызметі; кауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу бойынша қызмет; ғимараттар мен аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет; әкімшілік-басқару, шаруашылық және өзге де қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет) /
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
(аренда, прокат и лизинг; трудоустройство; деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельность по обеспечению безопасности и расследованию; деятельность в области обслуживания зданий и территорий; деятельность в области административно-управленческого, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания)

0

0,0%

8.1.22.

Өзге де қызмет түрлерін ұсыну
(компьютерлерді, жеке тұтыну заттары мен тұрмыстық тауарларды жөндеу; өзге де жеке қызмет түрлерін ұсыну)  /
Предоставление прочих видов услуг
(ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров; предоставление прочих индивидуальных услуг)

 

0,0%

8.1.23.

Үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері
(қоғамдық бірлестіктер, мемлекеттік емес қорлар, коммерциялық емес мекемелер, заңды тұлғалардың одақтары (қауымдастықтар) және т.б.) / 
Представители неправительственных организаций
(общественные объединения, негосударственные фонды, некоммерческие учреждения, союзы (ассоциации) юридических лиц и т.д.)

11

0,2%

8.1.24.

Партия аппараттарының қызметкерлері, барлығы  /
Работники аппарата партии, всего

4

0,1%

8.1.25.

Үй шаруашылығы қызметі, үй қызметшісін жалдау, өз пайдалануына тауар жасап, қызмет көрсету
(үй қызметкерлерін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі; жеке тұтынуы үшін тауарларды өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі)   /
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления
(деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления)

0

0,0%

8.1.26.

Басқалары / Другие

25

0,5%

8.2.

Өзін-өзі жүмыспен қамтушылар, барлығы
(жалданбайтын адамдар: жұмыс берушілер, кооператив мүшелері, жеке кәсіпкерлер, ауыл тұрғындары, жеке аулада өндіріспен айналасатындар) /
Самозанятые, всего
(лица, занятые не по найму: работодатели, члены кооперативов, индивидуальные предприниматели, сельские жители, занятые производством на личном подворье)

олардың ішінде / из них:

0

0,0%

8.2.1.

нәтижелі жұмыспен қамтылғандар / продуктивно самозанятые

 

0,0%

8.2.2.

нәтижелі жұмыспен қамтылмағандар / непродуктивно самозанятые

 

0,0%

8.3.

оның ішінде кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтіндер /
в том числе занятые в предпринимательстве:

28

 

8.3.1.

Ірі
(жұмысшылардың орта жылдық саны - 250 адамнан аса) /
Крупном
(среднегодовая численность работников - свыше 250 человек)

0

0,0%

8.3.2.

Орта
(жұмысшылардың орта жылдық саны - 100-ден 250 адамға дейін) /
Среднем
(среднегодовая численность работников - от 100 до 250 человек)

8

0,1%

8.3.3.

Шағын
(жұмысшылардың орта жылдық саны - 100 адамға дейін) /
Малом
(среднегодовая численность работников - до 100 человек)

20

0,4%

9.

Жұмыссыздар 
(жергілікті атқарушы органда есепте тұрғандар) /
Безработные
(состоящие на учете в местном исполнительном органе)

16

0,3%

10.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының студенттері, тыңдаушылары
(студенттер,  магистранттар, докторанттар) /
Студенты, слушатели организаций высшего и послевузовского образования
(студенты, магистранты, докторанты)

0

0,0%

11.

Бала күтімі бойынша демалыстағы тұлғалар /
Лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми

522

9,5%

12.

Зейнеткерлер / Пенсионеры

532

9,6%

13.

Мүмкіндігі шектеулі азаматтар /
Лица с ограниченными возможностями

128

2,3%

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВТІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

         «Нұр Отан» партиясының кадрлық резерв қалыптастырудағы негізгі мақсаты - өкілдік және партиялық органдарға, партия филиалдарының аппараттарына білімді, білікті  кадрларды  ұсыну үшін сапалы құрам жасақтау.

        «Нұр Отан» партиясының кадрлық резерві негізінен тәжірибелі партиялықтардан, бастауыш партия ұйымдарының мүшелері мен белсенді жастардан, сондай-ақ партия жақтастары қатарынан жасақталып отыр. Яғни, «Партиялық кадрлық резерв туралы» ережеге сәйкес партия мүшесі емес, бірақ оны белсенді қолдаушыларды да резервке іріктеу мүмкіндігі қарастырылған.

         Партия  мүшелігі жоқ  партия   жақтастарының  кадрлық  резервтегі  саны  резервистердің   жалпы  санының   10 пайызынан аспауы тиіс.
       «Партияның аймақтық кадрлық резервіне жалпы республика бойынша шамамен 3 мың адам ендіру жоспарланған. Қазіргі уақытта аймақтық резерв қалыптастыру жұмыстары барлық филиалдарда қолға алынып, мәслихат депутаттығына, аумақтық саяси кеңестер, партиялық бақылау комиссиялары, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестер және партияның басқа да органдарының мүшелігіне кандидаттар іріктелді. «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалынан партияның кадрлық резервіне 34 адам ұсынылған болатын. Тестілеу және сұхбаттасу қорытындысы бойынша аудандық партия филиалынан 5 адам резервке алынып, тіркелді. Оның 2 адамы облыстыққа, 3 адамы аудандыққа ұсынылды.


Кадрлық резервке енген адам туралы мәлімет

Облыстыққа ұсынылған адам саны 2

Аудандыққа ұсынылған адам саны 3

Кадрлық резервке енген адам саны

2

3

Оның ішінде әйел саны:

0

0

Жасы 29-ға дейін

0

0

Жасы 30дан 39 дейін

0

1

Жасы 40тан 49 дейін

1

2

Жасы 50 жоғары

1

0

Ұлты қазақ

2

3

Білімі жоғары

2

3

Білімі жоғары педагогтар

1

3

Білімі жоғары инженер-техник

0

0

Білімі жоғары журналист

1

0

Жұмыс өтілі 5 жылдан 10 дейін

0

0

Жұмыс өтілі 11 жылдан 15 дейін

0

1

Жұмыс өтілі 16 жылдан 20 дейін

0

2

Жұмыс өтілі 20 жылдан жоғары

1

0

Жұмыс өтілі 30 жылдан жоғары

1

0


«Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалында 2018 жылы 2 рет Саяси кеңесі Бюросы отырысы бекітілген жоспарға сәйкес өткізілді.

  «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңес мемлекеттік органдармен оның ішінде аудандық прокуратура, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл күрес агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің батыс аймағы бойынша ауданаралық бөлімі, АІІБ-мен аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы, жұмыспен қамту орталығы, халық банкімен бірлескен жұмыс жоспарына сәйкес жұмыстар жүргізіп, ауылдық округтерде Әйтеке би кенті және Қазалы қаласында болып, халықпен кездесулер өткізіп келеді.

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңес аудандық партия филиалында 2 кеңес отырысын, халыққа қызмет көрсету орталығымен т.б мекемелермен бірлесіп 6 жиналыс, 7 дөңгелек үстел, 2 семинар, 8 қоғамдық қабылдаулар жүргізіп, 3 азаматтардың құқықтарының қорғалуына белсенді үлес қосты. Партияның аудандық филиалында құқық қорғау орган басшыларымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі кеңес мүшелерімен  тоқсанына бір рет комиссия отырысы және қоғамдық қабылдаулар өткізу жоспарға сәйкес жүзеге асырылуда.

Қазалы аудандық партия филиалының партиялық бақылау комиссиясы бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс жасауда. Үстіміздегі жылдың 9 айында 2 партиялық бақылау отырысын және 5 дөңгелек үстел мен 7 рет мекемелерге рейд өткізді.

Қазалы аудандық мәслихаттағы депутаттық фракциясының 2  фракция  отырысы болып өтті. Мәслихаттағы депутаттық фракция мүшелері-14. Фракция жетекшісі Ізбасхан Лаззат Шманқызы. №165 С.Сейфуллин атындағы мектептің директоры.

Елбасы, Партия Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауын, Ұлт Жоспарының 100 нақты қадамын талқылау, «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасында көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру барысы, түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша аудандық партия филиалының ұйымдастыруымен БПҰ-мен және облыстық, аудандық мәслихат депутаттарының қатысуымен 28 кездесулер мен жиналыстар өткізілді.

«Бағдары айқын, болашағы жарқын партияның біздің аудандағы қадамы да тың серпіліспен, жаңа тыныспен алға бастап келеді.
Партияның халықтық маңызына сай тұрғындар сөзі қашанда үстем, біз – халық қызметшілеріміз. Сондықтан уақыт үдесінде қандай қиындық болмасын, халықтың қиналмауы үшін барымызды саламыз. Бүгінде біздер тұрғындардың әлеуметтік жағдайын ескеріп, ахуалы ауыр өзекті мәселелерді шешу үшін әр айдың екінші аптасының бейсенбі күндері сарапшы топ отырысын өткізіп келеміз. Сарапшы топ құрамының басым бөлігі аудандық мәслихаттың депутатары. Сарапшы топтың  құрамы мемлекеттік мекемелер, БАҚ өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, сараптамалық топтың хатшысы т.б қамтылған. 2018 жылдың 9 айында ауданымызда 6 сарапшы топ отырысы өткізілді. Таратып айтар болсақ: «Азаматтардың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету» бағыты бойынша- 3; «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі» бағыты бойынша- 3 отырыс өткізіліп, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер талқыланып, ұсыныс-пікірлер айтылып, айтылған ұсыныстар бойынша шаралар қолданылуда.

Сонымен қатар жыл басынан қоғамдық саяси жұмыстар бағытында 135 шара ұйымдастырылды. Оның ішінде «Жұмыспен қамту – 2020», «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламаларының орындалу жайы қозғалды. Партияның арнайы жобалары бойынша «Ардагерлерді ардақтайық»-27; «Бақытты отбасы-Бақытты балалық шақ»-25;«Кедергісіз келешек»-26; «Жастар Отанға»-10; «Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту»-25; «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел-өркендеуші ел»-15; «Сәтті қадам»-7; жоба іске асырылды. Сонымен қатар Партияның «Тарлан тарих тағылымы» бағыты аясында – 8 шара ұйымдастырылса, 31 еңбек ұжымымен және тұрғындармен кездесу болып өтті. Сондай ақ «Әділет кеңес береді», «Жолда қабылдау» акциялары тұрақты түрде өткізіліп, оған 2900 адам қамтылды.

    


Партияның қоғамдық қабылдауына келер болсақ «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөліміне 04.01-01.09.2018ж аралығында барлығы 225 арыз-шағым келіп түскен оның ішінде жазбаша өтініш саны 74, ауызша 95, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары, мекеме басшыларына 56 өтініш тіркелген. 

 Таратып айтар болсақ

 «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі»-51;

 «Денсаулық сақтау»-18 ;

«Білім беру»- 16;

«Бизнес және кәсіпкерлікті несиелендіру,қайта қаржыландыру»- 50;

 «Азаматтарды әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету»- 21;

«Баспана және жер учаскелерін беру» - 32;

«Тұрғын үй» - 32;

«Құқық қорғау және атқарушылық өндірісті, сот орындаушы»-5.

Келіп түскен өтініштердің қаралу нәтижесі

 оң шешімін тапқан өтініші- 123;

заңды кеңес берілгені-47;

шешімін таппаған өтініш саны-55.

«Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының 2018

жылдың 6 айында атқарған

 жұмыстары жөнінде мәлімет

         «Нұр Отан» партиясы қазіргі таңда Қазақстандағы ең қуатты партия екендігін сөзімен де, ісіменде дәлелдеп келе жатқан партия. Бастауыш партия ұйымдарының рөлін арттыру мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалы  ішкі партиялық тәртіпті сақтау, партия Жарғысын орындау, партияның стратегиялық бағыттарын қолдау  барысында, Орталық партия аппаратының «Аумақтық партия филиалдарының жұмыс регламенті» ережесіне сәйкес жұмысын жүргізіп отыр.

          «Нұр Отан»  партиясы Қазалы аудандық филиалында 143 партиялық топ  36 БПҰ біріккен. 2018 жылдың 01 қаңтарынан 5516 партия мүшесі тіркелген болса, 2018 жылдың бірінші жартыжылдығына партия қатарына 6 адам партия мүшелігіне өтсе, 6 адам түрлі себептермен  партия қатарынан шыққан, қазіргі таңда  2018 жылдың 01 шілдесіне 5516 адам бар.


Айы, жылы

Мүшелік жарнапұл бойынша жоспар

Мүшелік жарнапұлдың нақты аударылғаны

Пайызы

Қаңтар 2018ж.

756 371

1 221 303

62%

Ақпан 2018ж.

1 432 540

1 221 586

117%

Наурыз 2018ж.

1 203 740

1 221 020

99%

Сәуір 2018ж.

1 469 683

1 222 152

120%

Мамыр 2018ж.

1 766 502

1 221 303

145%

Маусым 2018ж.

1 062 956

1 221 303

87%

Барлығы:

7 691 792

7 328 667

105%

2018 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша
"Нұр Отан" партиясы мүшелерінің сапалық құрамы туралы
ЕСЕП

)

Реттік

п/п

Көрсеткіштер атауы /
наименование показателей

Саны / Количество

абс.

% по отношению к общему количеству членов партии

1

2

3

4

1.

Бастауыш партия ұйымының саны /
Количество первичных партийных организаций

36

100

2.

Олардағы партия мүшелері / В них членов партии

5516

100

3.

Соның ішінде әйелдер / В том числе женщин

2746

49,8%

4.

Жасы бойынша / По возрасту

5516

 

4.1.

29 жасқа дейін / до 29 лет

395

7,2%

4.2.

29 - 40 жас / лет

1897

34,4%

4.3.

41 – 50 жас / лет

1571

28,5%

4.4.

51 - 60 жас / лет

1187

21,5%

4.5.

60 жастан асқандар / старше 60 лет

466

8,4%

5.

Ұлты бойынша: / По национальности:

5516

 

5.1.

қазақтар / казахи

5489

99,5%

5.2.

орыстар / русские

16

0,3%

5.3.

украиндер / украинцы

0

0,0%

5.4.

өзбектер / узбеки

8

0,1%

5.5.

немістер / немцы

1

0,0%

5.6.

татарлар / татары

2

0,0%

5.7.

басқалары / другие

0

0,0%

6.

Білімі бойынша / По  образованию:

5516

 

6.1.

жоғары / высшее

2911

52,8%

6.2.

орта білімнен кейінгі білім (колледждерге 11 сыныптан кейін түскендер)  /
послесреднее (поступившие в колледжи после 11 класса )

1219

22,1%

6.3.

орта (жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім);
(11 сыныпты бітіргендер, сондай-ақ колледждерге 9 сыныптан кейін түскендер)
/
среднее (общее среднее образование, техническое и профессиональное образование);
(окончившие 11 классов, а также поступившие в колледжи после 9 класса)

1386

25,1%

6.4.

негізгі орта білім (9 сыныпты бітіргендер) /
основное среднее образование (окончившие 9 классов)

0

0,0%

7.

Ғылыми дәрежесі бар / Имеет ученую степень:

0

 

7.1.

доктора наук

0

0,0%

7.2.

кандидаты наук

0

0,0%

8.

Қызмет саласы бойынша / По роду деятельности:

5516

 

8.1.

Жалдамалы қызметкерлер, барлығы /
Наемные работники, всего

оның ішінде: / в том числе:

4318

78,3%

8.1.1.

Мемлекеттік органдардың қызметкерлері, барлығы
(ҚР Президентінің Әкімшілігі, ҚР Министірліктері, ҚР Агенттіктері және т.б.)  /
Работники государственных органов, всего
(Администрация Президента РК, Министерства РК, Агентства РК и т.д.)

192

3,5%

8.1.2.

ҚР Парламенті, барлығы  / Парламент РК, всего

олардың ішінде / из них:

0

0,0%

8.1.2.1.

ҚР Парламенті Сенатының депутаттары /
депутаты Сената Парламента РК

0

0,0%

8.1.2.2.

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары /
депутаты Мажилиса Парламента РК

0

0,0%

8.1.3.

Жергілікті атқарушы органдары
(жергілікті органдар, облыстық және орталық мемлекеттік органдар бағынышты және т.б.) /
Местные исполнительные органы
(местные органы, подчиненные областным и центральным государственным органам и т.д.)

5

0,1%

8.1.4.

Жергілікті өкілдік органдар
(мәслихат хатшысы, аппарат қызметкерлері және т.б.) /
Местные представительные органы
(секретарь маслихата, сотрудники аппарата маслихата и т.д.)

24

0,4%

8.1.5.

Білім беру саласының қызметкерлері
(мектепке дейінгі, орта, орта-кәсіптік және жоғары білім беру) /
Работники сферы образования
(дошкольное, среднее, средне-специальное и высшее образование)

2049

37,1%

8.1.6.

Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері
(дәрігерлер, медициналық персонал, дәрі-дәрмек мамандары)/
Работники сферы здравоохранения
(врачи, медицинский персонал, фармацевты)

437

7,9%

8.1.7.

Әлеуметтік қызмет көрсету саласының қызметкерлері /
Работники социальных услуг

0

0,0%

8.1.8.

Мәдениет саласының өкілдері
(шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет; кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа да мекемелердің қызметі; спорт, демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет және т.б.) /
Представители сферы культуры
(деятельность в области творчества, искусства и развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживания; деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений и т.д.)

285

5,2%

8.1.9.

Ауылшаруашылық, орман және балық шаруашылығы
(өсімдік және мал шаруашылығы, аң аулау және осы салаларда қызмет көрсету; орман өсіру және ағаш дайындау, балық аулау және аквамәдениет және т.б.) /
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесоводства и лесозаготовка, рыболовство и аквакультура и т.д.)

24

0,4%

8.1.10.

Тау кен өндіру және шығару
(көмір және лигнитті, шикі мұнайды және табиғи газды, металл кендерін өндіру, тау кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер және т.б.) /
Горнодобывающая промышленность и разработка карьера
(добыча угля и лигнита, сырой нефти и природного газа, металлических руд, технические услуги в области горнодобывающей промышленности и т.д.)

0

0,0%

8.1.11.

Өңдеу өнеркәсібі
(мұнай өңдеу, химиялық және металлургиялық өнеркәсіп өнімдерін, негізгі фармацевтикалық өнімдерді, азық-түлік тағамдарын, автокөлік құралдарын, жиһазды, электр жабдығын шығару, машиналар мен құрал-жабдықтарды жөндеу және орнату және т.б.) /
Обрабатывающая промышленность
(производство продуктов нефтепереработки, химической и металлургической  промышленности, основных фармацевтических продуктов, продуктов питания,
автотранспортных средств, мебели, электрического оборудования, ремонт и установка машин и оборудования и т.д.)

56

1,0%

8.1.12.

Электрмен жабдықтау, газ, бу жіберу және ауамен баптау /
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

0

0,0%

8.1.13.

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинап, бөлуіне бақылау
(суды жинау, өңдеу және бөлу; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату, топырақ, құнарлығын қайта қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер) /
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
(сбор, обработка и распределение воды; канализационная система; сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов; рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов)

3

0,1%

8.1.14.

Құрылыс
(ғимараттар мен құрылыстарды салу, мамандырылған құрылыс жұмыстары) /
Строительство
(строительство зданий и сооружений, специализированные строительные работы)

0

0,0%

8.1.15.

Көлік және қоймаға қою
(құрлық көлігі және құбыр жолдары бойынша тасымалдау, су және әуе көлігі, қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі; почта жіне курьерлік қызмет) /
Транспорт и складирование
(сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам; водный и воздушный транспорт; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; почтовая и курьерская деятельность)

1128

20,4%

8.1.16.

Тұру орны және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
(тұру орнын ұйымдастыру, азық-түлік өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтер) /
Услуги по проживанию и питанию
(услуги по организации проживания, по предоставлению продуктов питания и напитков)

0

0,0%

8.1.17.

Ақпараттық байланыс
(баспа қызметі; кино-, бейнефильмдерді және теледидарлық бағдарламаларды, фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару; бағдарламаларды шығару және телерадиохабарландыру бойынша қызмет; компьютерлік бағдарлама жасау; консультациялар және басқа да ілеспе қызметтер; ақпараттық қызмет көрсету) /
Информационная связь
(издательская деятельность; производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей; деятельность по возданию программ и телерадиовещание; связь; компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги; деятельность информационных служб)

46

0,8%

8.1.18.

Қаржылық және сақтандыру қызметі
(сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерін қоспағанда, қаржылық қызметтер; міндетті әлеуметтік сақтандыруды қоспағанда, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнеткерлік қорлардың қызметі; қаржылық қызметтерді көрсету және сақтандыру бойынша қосалқы қызмет және т.б.) /
Финансовая и страховая деятельность
(финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов; страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, кроме обязательного социального страхования; вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг и страхования  и т.д.)

29

0,5%

8.1.19.

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар /
Операции с недвижимым имуществом

0

0,0%

8.1.20.

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызметі
(құқық және бухгалтерлік есепке алу саласындағы; бас компаниялар; басқару мәселелері бойынша консультациялар; сәулет, инженерлік зерттеулер, техникалық сынақ және талдау саласында; ғылыми зерттеулер және әзірленімдер; жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерделеу; өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет; ветеринарлық қызмет) /
Профессиональная, научная и техническая деятельность
(в области права и бухгалтерского учета; головных компаний; консультации по вопросам управления; в области архитектуры, инженерных изысканий, технический испытаний и анализа; научные исследования и разработки; рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры; прочая профессиональная, научная и техническая деятельность; ветеринарная деятельность)

0

0,0%

8.1.21.

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
(жалдау, прокат және лизинг; жұмысқа орналастыру; туроператорлардың, турагенттіктердің және туризм саласында қызмет көрсететін өзге ұйымдардың қызметі; кауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу бойынша қызмет; ғимараттар мен аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет; әкімшілік-басқару, шаруашылық және өзге де қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет) /
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
(аренда, прокат и лизинг; трудоустройство; деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельность по обеспечению безопасности и расследованию; деятельность в области обслуживания зданий и территорий; деятельность в области административно-управленческого, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания)

0

0,0%

8.1.22.

Өзге де қызмет түрлерін ұсыну
(компьютерлерді, жеке тұтыну заттары мен тұрмыстық тауарларды жөндеу; өзге де жеке қызмет түрлерін ұсыну)  /
Предоставление прочих видов услуг
(ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров; предоставление прочих индивидуальных услуг)

 

0,0%

8.1.23.

Үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері
(қоғамдық бірлестіктер, мемлекеттік емес қорлар, коммерциялық емес мекемелер, заңды тұлғалардың одақтары (қауымдастықтар) және т.б.) / 
Представители неправительственных организаций
(общественные объединения, негосударственные фонды, некоммерческие учреждения, союзы (ассоциации) юридических лиц и т.д.)

11

0,2%

8.1.24.

Партия аппараттарының қызметкерлері, барлығы  /
Работники аппарата партии, всего

4

0,1%

8.1.25.

Үй шаруашылығы қызметі, үй қызметшісін жалдау, өз пайдалануына тауар жасап, қызмет көрсету
(үй қызметкерлерін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі; жеке тұтынуы үшін тауарларды өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі)   /
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления
(деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления)

0

0,0%

8.1.26.

Басқалары / Другие

25

0,5%

8.2.

Өзін-өзі жүмыспен қамтушылар, барлығы
(жалданбайтын адамдар: жұмыс берушілер, кооператив мүшелері, жеке кәсіпкерлер, ауыл тұрғындары, жеке аулада өндіріспен айналасатындар) /
Самозанятые, всего
(лица, занятые не по найму: работодатели, члены кооперативов, индивидуальные предприниматели, сельские жители, занятые производством на личном подворье)

олардың ішінде / из них:

0

0,0%

8.2.1.

нәтижелі жұмыспен қамтылғандар / продуктивно самозанятые

 

0,0%

8.2.2.

нәтижелі жұмыспен қамтылмағандар / непродуктивно самозанятые

 

0,0%

8.3.

оның ішінде кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтіндер /
в том числе занятые в предпринимательстве:

28

 

8.3.1.

Ірі
(жұмысшылардың орта жылдық саны - 250 адамнан аса) /
Крупном
(среднегодовая численность работников - свыше 250 человек)

0

0,0%

8.3.2.

Орта
(жұмысшылардың орта жылдық саны - 100-ден 250 адамға дейін) /
Среднем
(среднегодовая численность работников - от 100 до 250 человек)

8

0,1%

8.3.3.

Шағын
(жұмысшылардың орта жылдық саны - 100 адамға дейін) /
Малом
(среднегодовая численность работников - до 100 человек)

20

0,4%

9.

Жұмыссыздар 
(жергілікті атқарушы органда есепте тұрғандар) /
Безработные
(состоящие на учете в местном исполнительном органе)

16

0,3%

10.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының студенттері, тыңдаушылары
(студенттер,  магистранттар, докторанттар) /
Студенты, слушатели организаций высшего и послевузовского образования
(студенты, магистранты, докторанты)

0

0,0%

11.

Бала күтімі бойынша демалыстағы тұлғалар /
Лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми

522

9,5%

12.

Зейнеткерлер / Пенсионеры

532

9,6%

13.

Мүмкіндігі шектеулі азаматтар /
Лица с ограниченными возможностями

128

2,3%

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВТІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

         «Нұр Отан» партиясының кадрлық резерв қалыптастырудағы негізгі мақсаты - өкілдік және партиялық органдарға, партия филиалдарының аппараттарына білімді, білікті  кадрларды  ұсыну үшін сапалы құрам жасақтау.

        «Нұр Отан» партиясының кадрлық резерві негізінен тәжірибелі партиялықтардан, бастауыш партия ұйымдарының мүшелері мен белсенді жастардан, сондай-ақ партия жақтастары қатарынан жасақталып отыр. Яғни, «Партиялық кадрлық резерв туралы» ережеге сәйкес партия мүшесі емес, бірақ оны белсенді қолдаушыларды да резервке іріктеу мүмкіндігі қарастырылған.

         Партия  мүшелігі жоқ  партия   жақтастарының  кадрлық  резервтегі  саны  резервистердің   жалпы  санының   10 пайызынан аспауы тиіс.
       «Партияның аймақтық кадрлық резервіне жалпы республика бойынша шамамен 3 мың адам ендіру жоспарланған. Қазіргі уақытта аймақтық резерв қалыптастыру жұмыстары барлық филиалдарда қолға алынып, мәслихат депутаттығына, аумақтық саяси кеңестер, партиялық бақылау комиссиялары, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестер және партияның басқа да органдарының мүшелігіне кандидаттар іріктелді. «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалынан партияның кадрлық резервіне 34 адам ұсынылған болатын. Тестілеу және сұхбаттасу қорытындысы бойынша аудандық партия филиалынан 5 адам резервке алынып, тіркелді. Оның 2 адамы облыстыққа, 3 адамы аудандыққа ұсынылды.


Кадрлық резервке енген адам туралы мәлімет

Облыстыққа ұсынылған адам саны 2

Аудандыққа ұсынылған адам саны 3

Кадрлық резервке енген адам саны

2

3

Оның ішінде әйел саны:

0

0

Жасы 29-ға дейін

0

0

Жасы 30дан 39 дейін

0

1

Жасы 40тан 49 дейін

1

2

Жасы 50 жоғары

1

0

Ұлты қазақ

2

3

Білімі жоғары

2

3

Білімі жоғары педагогтар

1

3

Білімі жоғары инженер-техник

0

0

Білімі жоғары журналист

1

0

Жұмыс өтілі 5 жылдан 10 дейін

0

0

Жұмыс өтілі 11 жылдан 15 дейін

0

1

Жұмыс өтілі 16 жылдан 20 дейін

0

2

Жұмыс өтілі 20 жылдан жоғары

1

0

Жұмыс өтілі 30 жылдан жоғары

1

0


«Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалында 2018 жылы 2 рет Саяси кеңесі Бюросы отырысы бекітілген жоспарға сәйкес өткізілді.

  «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңес мемлекеттік органдармен оның ішінде аудандық прокуратура, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл күрес агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің батыс аймағы бойынша ауданаралық бөлімі, АІІБ-мен аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы, жұмыспен қамту орталығы, халық банкімен бірлескен жұмыс жоспарына сәйкес жұмыстар жүргізіп, ауылдық округтерде Әйтеке би кенті және Қазалы қаласында болып, халықпен кездесулер өткізіп келеді.

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңес аудандық партия филиалында 2 кеңес отырысын, халыққа қызмет көрсету орталығымен т.б мекемелермен бірлесіп 4 жиналыс, 6 дөңгелек үстел, 2 семинар, 8 қоғамдық қабылдаулар жүргізіп, 3 азаматтардың құқықтарының қорғалуына белсенді үлес қосты. Партияның аудандық филиалында құқық қорғау орган басшыларымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі кеңес мүшелерімен  тоқсанына бір рет комиссия отырысы және қоғамдық қабылдаулар өткізу жоспарға сәйкес жүзеге асырылуда.

Қазалы аудандық партия филиалының партиялық бақылау комиссиясы бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс жасауда. Үстіміздегі жылдың 6 айында 2 партиялық бақылау отырысын және 4 дөңгелек үстел мен 3 рет мекемелерге рейд өткізді.

Қазалы аудандық мәслихаттағы депутаттық фракциясының 5  фракция  отырысы болып өтті. Мәслихаттағы депутаттық фракция мүшелері-14. Фракция жетекшісі Ізбасхан Лаззат Шманқызы. №165 С.Сейфуллин атындағы мектептің директоры.

Елбасы, Партия Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауын, Ұлт Жоспарының 100 нақты қадамын талқылау, «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасында көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру барысы, түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша аудандық партия филиалының ұйымдастыруымен БПҰ-мен және облыстық, аудандық мәслихат депутаттарының қатысуымен 33 кездесулер мен жиналыстар өткізілді.

«Бағдары айқын, болашағы жарқын партияның біздің аудандағы қадамы да тың серпіліспен, жаңа тыныспен алға бастап келеді.
Партияның халықтық маңызына сай тұрғындар сөзі қашанда үстем, біз – халық қызметшілеріміз. Сондықтан уақыт үдесінде қандай қиындық болмасын, халықтың қиналмауы үшін барымызды саламыз. Бүгінде біздер тұрғындардың әлеуметтік жағдайын ескеріп, ахуалы ауыр өзекті мәселелерді шешу үшін әр айдың екінші аптасының бейсенбі күндері сарапшы топ отырысын өткізіп келеміз. Сарапшы топ құрамының басым бөлігі аудандық мәслихаттың депутатары. Сарапшы топтың  құрамы мемлекеттік мекемелер, БАҚ өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, сараптамалық топтың хатшысы т.б қамтылған. 2018 жылдың 6 айында ауданымызда 2 сарапшы топ отырысы өткізілді. Таратып айтар болсақ: «Азаматтардың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету» бағыты бойынша- 2; «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі» бағыты бойынша- 2 отырыс өткізіліп, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер талқыланып, ұсыныс-пікірлер айтылып, айтылған ұсыныстар бойынша шаралар қолданылуда.

Сонымен қатар жыл басынан қоғамдық саяси жұмыстар бағытында 66 шара ұйымдастырылды. Оның ішінде « Жұмыспен қамту – 2020», «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламаларының орындалу жайы қозғалды. Партияның арнайы жобалары бойынша «Ардагерлерді ардақтайық»-10; «Бақытты отбасы-Бақытты балалық шақ»-11;«Кедергісіз келешек»-17; «Жастар Отанға»-6; «Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту»-9; «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел-өркендеуші ел»-10; «Сәтті қадам»-3; жоба іске асырылды. Сонымен қатар Партияның «Ұлы Дала қазынасы» бағыты аясында – 5 шара ұйымдастырылса, «Нұрлы Жер» бағдарламасы аясында АНТ тобы құрылып, 15 еңбек ұжымымен және тұрғындармен кездесу болып өтті. Сондай ақ «Әділет кеңес береді», «Жолда қабылдау» акциялары тұрақты түрде өткізіліп, оған 2500 адам қамтылды.

     Партияның қоғамдық қабылдауына келер болсақ «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөліміне 04.01.-01.07.2018ж аралығында барлығы 193 арыз-шағым келіп түскен оның ішінде жазбаша өтініш саны 60, ауызша 87, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары, мекеме басшыларына 46 өтініш тіркелген. 

 Таратып айтар болсақ

 «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі»-43;

 «Денсаулық сақтау»-15 ;

«Білім беру»- 12;

«Бизнес және кәсіпкерлікті несиелендіру,қайта қаржыландыру»- 47;

 «Азаматтарды әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету»- 21;

«Баспана және жер учаскелерін беру» - 25;

«Тұрғын үй» - 25;

«Құқық қорғау және атқарушылық өндірісті, сот орындаушы»-5.

Келіп түскен өтініштердің қаралу нәтижесі

 оң шешімін тапқан өтініші- 96;

заңды кеңес берілгені-45

шешімін таппаған өтініш саны-52.

 «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының 2018 жылдың І тоқсанында атқарған  жұмыстары жөнінде мәлімет


 

         «Нұр Отан» партиясы қазіргі таңда Қазақстандағы ең қуатты партия екендігін сөзімен де, ісіменде дәлелдеп келе жатқан партия. Бастауыш партия ұйымдарының рөлін арттыру мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалы  ішкі партиялық тәртіпті сақтау, партия Жарғысын орындау, партияның стратегиялық бағыттарын қолдау  барысында, Орталық партия аппаратының «Аумақтық партия филиалдарының жұмыс регламенті» ережесіне сәйкес жұмысын жүргізіп отыр.

          «Нұр Отан»  партиясы Қазалы аудандық филиалында 143 партиялық топ  36 БПҰ біріккен. 2018 жылдың 01 қаңтарынан 5517 партия мүшесі тіркелген болса, 2018 жыл 3 айы бойы  2 адам қайтыс болу себепті партия қатарынан шыққан, қазіргі таңда  2018 жылдың 01 сәуіріне 5515 адам бар.

 

Айы, жылы

Мүшелік жарнапұл бойынша жоспар

Мүшелік жарнапұлдың нақты аударылғаны

Пайызы

Қаңтар 2018ж.

1 221 303

756 371

62%

Ақпан 2018ж.

1 221 586

1 432 540

117%

Наурыз 2018ж.

1 221 020

1 203 740

99%

Барлығы:

3 663 909

3 392 651

93%

 

 

 

"Нұр Отан" партиясы Қазалы аудандық филиалының құрамы туралы есеп

Есепті кезең 01.04.2018ж.

Реттік № п/п

Көрсеткіштер атауы / наименование показателей

Саны / количество

%

1

Бастауыш партия ұйымыдарының саны / Количество первичных партийных организаций

36

0,62

2

Олардағы партия мүшелері / В них членов партии

100

0,01

3

Соның ішінде әйелдер / В том числе женщин

84

84

4

Жасы бойынша / По возрасту

 

 

4,1

30 жасқа дейін / до 30 лет

9

9

4,2

30 - 40 жас / лет

20

20

4,3

41 - 50 жас / лет

46

46

4,4

51 - 60 жас / лет

22

22

4,5

60 жастан асқандар / старше 60 лет

3

3

5

Ұлты бойынша: / По национальности:

 

 

5,1

қазақтар / казахи

100

100

5,2

орыстар / русские

0

0

5,3

украиндер / украинцы

0

0

5,4

өзбектер / узбеки

0

0

5,5

немістер / немцы

0

0

5,5

татарлар / татары

0

0

5,6

басқалары / другие

0

0

6

Білімі бойынша / По образованию:

 

 

6,1

жоғары / высшее

18

18

6,2

орта кәсіби / среднее профессиональное

81

81

6,3

орта / среднее

1

1

7

Ғылыми атағы бар/ Имеет ученое звание:

 

 

7,1

ғылым докторлары / доктора наук

0

0

7,2

ғылым кандидаттары / кандидаты наук

0

0

8

Қызмет саласы бойынша / По роду деятельности:

 

 

8,1

мемлекеттік органдардың қызметкерлері (мемлекет қызметшілері) / работники государственных органов (госслужащие)

0

0

8,2

білім беру, ғылым және мәдениет саласындағы қызметкерлері / работники сферы образования, науки и культуры

5

5

8,3

денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлері / работники сферы здравоохранения

93

93

8,4

экономика және қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың қызметкерлері / работники предприятий отраслей экономики и сферы услуг

0

0

8,5

шағын және орта бизнес өкілдері / представители малого и среднего бизнеса

0

0

8,6

фермерлік (крестьяндық) шаруашылық өкілдері / представители фермерских (крестьянских) хозяйств

0

0

8,7

бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері / представители средств массовой информации

0

0

8,8

үкіметтік  емес ұйымдарының өкілдері / представители неправительственных организаций

0

0

8,9

студенттер, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тыңдаушылары / студенты, слушатели организаций высшего и послевузовского образования

0

0

8,1

зейнеткерлер / пенсионеры

0

0

8,11

мүгедектер / инвалиды

0

0

8,12

жұмыссыздар / безработные

1

1

8,13

партия аппаратының қызметкерлері (штаттағы) / работники аппарата партии (освобожденные)

0

0

8,14

басқалары / другие

0

0

8,15

бала күтімі бойынша демалыстағы тұлғалар / лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми

0

0

 

 

         «Нұр Отан» партиясының кадрлық резерв қалыптастырудағы негізгі мақсаты - өкілдік және партиялық органдарға, партия филиалдарының аппараттарына білімді, білікті  кадрларды  ұсыну үшін сапалы құрам жасақтау.

        «Нұр Отан» партиясының кадрлық резерві негізінен тәжірибелі партиялықтардан, бастауыш партия ұйымдарының мүшелері мен белсенді жастардан, сондай-ақ партия жақтастары қатарынан жасақталып отыр. Яғни, «Партиялық кадрлық резерв туралы» ережеге сәйкес партия мүшесі емес, бірақ оны белсенді қолдаушыларды да резервке іріктеу мүмкіндігі қарастырылған.

         Партия  мүшелігі жоқ  партия   жақтастарының  кадрлық  резервтегі  саны  резервистердің   жалпы  санының   10 пайызынан аспауы тиіс.
       «Партияның аймақтық кадрлық резервіне жалпы республика бойынша шамамен 3 мың адам ендіру жоспарланған. Қазіргі уақытта аймақтық резерв қалыптастыру жұмыстары барлық филиалдарда қолға алынып, мәслихат депутаттығына, аумақтық саяси кеңестер, партиялық бақылау комиссиялары, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестер және партияның басқа да органдарының мүшелігіне кандидаттар іріктелді. «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалынан партияның кадрлық резервіне 34 адам ұсынылған болатын. Тестілеу және сұхбаттасу қорытындысы бойынша аудандық партия филиалынан
5 адам резервке алынып, тіркелді. Оның 2 адамы облыстыққа, 3 адамы аудандыққа ұсынылды.

 

Кадрлық резервке енген адам туралы мәлімет

Облыстыққа ұсынылған адам саны 2

Аудандыққа ұсынылған адам саны 3

Кадрлық резервке енген адам саны

2

3

Оның ішінде әйел саны:

0

0

Жасы 29-ға дейін

0

0

Жасы 30дан 39 дейін

0

1

Жасы 40тан 49 дейін

1

2

Жасы 50 жоғары

1

0

Ұлты қазақ

2

3

Білімі жоғары

2

3

Білімі жоғары педагогтар

1

3

Білімі жоғары инжнер-техник

0

0

Білімі жоғары журналист

1

0

Жұмыс өтілі 5 жылдан 10 дейін

0

0

Жұмыс өтілі 11 жылдан 15 дейін

0

1

Жұмыс өтілі 16 жылдан 20 дейін

0

2

Жұмыс өтілі 20 жылдан жоғары

1

0

Жұмыс өтілі 30 жылдан жоғары

1

0

 

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңес аудандық партия филиалында 1 кеңес отырысын, мекемелермен бірлесіп 3 жиналыс, 2 рет дөңгелек үстел өткізді.

Қазалы аудандық партия филиалының партиялық бақылау комиссиясы бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс жасауда. Үстіміздегі жылдың 1 тоқсанына  2 дөңгелек үстел мен 6  рет мекемелерге рейд өткізді.

Қазалы аудандық мәслихаттағы депутаттық фракциясының 1  фракция  отырысы болып өтті. Мәслихаттағы депутаттық фракция мүшелері-14. Фракция жетекшісі Ізбасхан Лаззат Шманқызы. №165 С.Сейфуллин атындағы мектептің директоры.

Елбасы, Партия Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауын, Ұлт Жоспарының 100 нақты қадамын талқылау, «Президенттің 5 әлеуметтік бастамасы», «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасында көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру барысы, түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша аудандық партия филиалының ұйымдастыруымен БПҰ-мен және облыстық, аудандық мәслихат депутаттарының қатысуымен 11 кездесулер мен жиналыстар өткізілді.

«Бағдары айқын, болашағы жарқын партияның біздің аудандағы қадамы да тың серпіліспен, жаңа тыныспен алға бастап келеді.
Партияның халықтық маңызына сай тұрғындар сөзі қашанда үстем, біз – халық қызметшілеріміз. Сондықтан уақыт үдесінде қандай қиындық болмасын, халықтың қиналмауы үшін барымызды саламыз. Бүгінде біздер тұрғындардың әлеуметтік жағдайын ескеріп, ахуалы ауыр өзекті мәселелерді шешу үшін әр айдың екінші аптасының бейсенбі күндері сарапшы топ отырысын өткізіп келеміз. Сарапшы топ құрамының басым бөлігі аудандық мәслихаттың депутаттары. Сарапшы топтың  құрамы мемлекеттік мекемелер, БАҚ өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, сараптамалық топтың хатшысы т.б қамтылған. 2018 жылдың 1 тоқсанында ауданымызда 1 сарапшы топ отырысы өткізілді. Таратып айтар болсақ: «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі» бағыты бойынша- 1 отырыс өткізіліп, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер талқыланып, ұсыныс-пікірлер айтылып, айтылған ұсыныстар бойынша шаралар қолданылуда.

Сонымен қатар жыл басынан қоғамдық саяси жұмыстар бағытында 44 шара ұйымдастырылды. Оның ішінде « Жұмыспен қамту – 2020», «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламаларының орындалу жайы қозғалды. Партияның арнайы жобалары бойынша «Ардагерлерді ардақтайық»-8; «Бақытты отбасы-Бақытты балалық шақ»-7;«Кедергісіз келешек»-7; «Жастар Отанға»-1; «Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту»-1; «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел-өркендеуші ел»-5;  жоба іске асырылды. Сонымен қатар Партияның «Ұлы Дала қазынасы» бағыты аясында – 1 шара ұйымдастырылды. Сондай ақ «Әділет кеңес береді», «Жолда қабылдау» акциялары тұрақты түрде өткізіліп, оған 42 адам қамтылды.

     Партияның қоғамдық қабылдауына келер болсақ «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөліміне 04.01.-02.04.2018 жыл  аралығында барлығы 36 арыз-шағым келіп түскен оның  ішінде жазбаша өтініш саны 8, ауызша 18, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары, мекеме басшыларына 10 өтініш тіркелген. 

 Таратып айтар болсақ

 «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі»-10 ;

 «Денсаулық сақтау»-1 ;

«Білім беру»-2 ;

«Бизнес және кәсіпкерлікті несилендіру,қайта қаржыландыру»-4 ;

 «Азаматтарды әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету»- 8;

«Баспана және жер учаскелерін беру» - 5 ;

«Тұрғын үй» - 5;

«Құқық қорғау және атқарушылық өндірісті, сот орындаушы»-1.

Келіп түскен өтініштердің қаралу нәтижесі

 оң шешімін тапқан өтініші-20;

заңды кеңес берілгені-14;

шешімін таппаған өтініш саны-2.

 «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының 2017 жылдың 12 айында атқарған  жұмыстары жөнінде мәлімет

 

         «Нұр Отан» партиясы қазіргі таңда Қазақстандағы ең қуатты партия екендігін сөзімен де, ісіменде дәлелдеп келе жатқан партия. Бастауыш партия ұйымдарының рөлін арттыру мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. Бүгінгі өткізіліп отырған «Үздік бастауыш партия ұйымдары» байқауы соның бір айғағы. «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалы  ішкі партиялық тәртіпті сақтау, партия Жарғысын орындау, партияның стратегиялық бағыттарын қолдау  барысында, Орталық партия аппаратының «Аумақтық партия филиалдарының жұмыс регламенті» ережесіне сәйкес жұмысын жүргізіп отыр.

          «Нұр Отан»  партиясы Қазалы аудандық филиалында 143 партиялық топ  36 БПҰ біріккен. 2017 жылдың 01қаңтарынан 5184 партия мүшесі тіркелген болса, 2017 жыл 12 ай бойы  партия қатарына 356 адам партия мүшелігіне өтсе, 24 адам түрлі себептермен  партия қатарынан шыққан, қазіргі таңда  2017 жылдың 26 желтоқсанына 5516 адам бар.

Айы, жылы

Мүшелік жарнапұл бойынша жоспар

Мүшелік жарнапұлдың нақты аударылғаны

Пайызы

Қаңтар 2017ж.

937 513

1 290 692,07

138%

Ақпан 2017ж.

935 742

1 231 741,96

132%

Наурыз 2017ж.

948 765

842 649

89%

Сәуір 2017ж.

947 297

526 055

56%

Мамыр 2017ж.

941 672

650 991

69%

Маусым 2017ж.

963 929

2 359 842

245%

Шілде 2017ж.

966 620

1 090 945

113%

Тамыз 2017ж.

991 079

272 607

28%

Қыркүйек 2017 ж.

1 015 049

1 464 480

246%

Қазан 2017 ж.

1 030 225

627 530

61%

Қараша 2017 ж.

1 048 802

891 400

85%

Желтоқсан 2017 ж.

1 052 226

709 519

67 %

Барлығы:

10 726 693

11 958 452,03

111%

 

"Нұр Отан" партиясы Қазалы аудандық филиалының құрамы туралы есеп

Есепті кезең 26.12.2017ж.

Реттік № п/п

Көрсеткіштер атауы / наименование показателей

Саны / количество

%

1

Бастауыш партия ұйымдарының саны / Количество первичных партийных организаций

36

0,62

2

Олардағы партия мүшелері / В них членов партии

100

0,01

3

Соның ішінде әйелдер / В том числе женщин

84

84

4

Жасы бойынша / По возрасту

 

 

4,1

30 жасқа дейін / до 30 лет

9

9

4,2

30 - 40 жас / лет

20

20

4,3

41 - 50 жас / лет

46

46

4,4

51 - 60 жас / лет

22

22

4,5

60 жастан асқандар / старше 60 лет

3

3

5

Ұлты бойынша: / По национальности:

 

 

5,1

қазақтар / казахи

100

100

5,2

орыстар / русские

0

0

5,3

украиндер / украинцы

0

0

5,4

өзбектер / узбеки

0

0

5,5

немістер / немцы

0

0

5,5

татарлар / татары

0

0

5,6

басқалары / другие

0

0

6

Білімі бойынша / По образованию:

 

 

6,1

жоғары / высшее

18

18

6,2

орта кәсіби / среднее профессиональное

81

81

6,3

орта / среднее

1

1

7

Ғылыми атағы бар/ Имеет ученое звание:

 

 

7,1

ғылым докторлары / доктора наук

0

0

7,2

ғылым кандидаттары / кандидаты наук

0

0

8

Қызмет саласы бойынша / По роду деятельности:

 

 

8,1

мемлекеттік органдардың қызметкерлері (мемлекет қызметшілері) / работники государственных органов (госслужащие)

0

0

8,2

білім беру, ғылым және мәдениет саласындағы қызметкерлері / работники сферы образования, науки и культуры

5

5

 
8,3

денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлері / работники сферы здравоохранения

93

93

8,4

экономика және қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың қызметкерлері / работники предприятий отраслей экономики и сферы услуг

0

0

8,5

шағын және орта бизнес өкілдері / представители малого и среднего бизнеса

0

0

8,6

фермерлік (крестьяндық) шаруашылық өкілдері / представители фермерских (крестьянских) хозяйств

0

0

8,7

бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері / представители средств массовой информации

0

0

8,8

үкіметтік  емес ұйымдарының өкілдері / представители неправительственных организаций

0

0

8,9

студенттер, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тыңдаушылары / студенты, слушатели организаций высшего и послевузовского образования

0

0

8,1

зейнеткерлер / пенсионеры

0

0

8,11

мүгедектер / инвалиды

0

0

8,12

жұмыссыздар / безработные

1

1

8,13

партия аппаратының қызметкерлері (штаттағы) / работники аппарата партии (освобожденные)

0

0

8,14

басқалары / другие

0

0

8,15

бала күтімі бойынша демалыстағы тұлғалар / лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми

0

0

 

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВТІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

         «Нұр Отан» партиясының кадрлық резерв қалыптастырудағы негізгі мақсаты - өкілдік және партиялық органдарға, партия филиалдарының аппараттарына білімді, білікті  кадрларды  ұсыну үшін сапалы құрам жасақтау.

        «Нұр Отан» партиясының кадрлық резерві негізінен тәжірибелі партиялықтардан, бастауыш партия ұйымдарының мүшелері мен белсенді жастардан, сондай-ақ партия жақтастары қатарынан жасақталып отыр. Яғни, «Партиялық кадрлық резерв туралы» ережеге сәйкес партия мүшесі емес, бірақ оны белсенді қолдаушыларды да резервке іріктеу мүмкіндігі қарастырылған.

         Партия  мүшелігі жоқ  партия   жақтастарының  кадрлық  резервтегі  саны  резервистердің   жалпы  санының   10 пайызынан аспауы тиіс.
       «Партияның аймақтық кадрлық резервіне жалпы республика бойынша шамамен 3 мың адам ендіру жоспарланған. Қазіргі уақытта аймақтық резерв қалыптастыру жұмыстары барлық филиалдарда қолға алынып, мәслихат депутаттығына, аумақтық саяси кеңестер, партиялық бақылау комиссиялары, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестер және партияның басқа да органдарының мүшелігіне кандидаттар іріктелді.

 

 «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалынан партияның кадрлық резервіне 34 адам ұсынылған болатын. Тестілеу және сұхбаттасу қорытындысы бойынша аудандық партия филиалынан 5 адам резервке алынып, тіркелді. Оның 2 адамы облыстыққа, 3 адамы аудандыққа ұсынылды.

 

Кадрлық резервке енген адам туралы мәлімет

Облыстыққа ұсынылған адам саны 2

Аудандыққа ұсынылған адам саны 3

Кадрлық резервке енген адам саны

2

3

Оның ішінде әйел саны:

0

0

Жасы 29-ға дейін

0

0

Жасы 30дан 39 дейін

0

1

Жасы 40тан 49 дейін

1

2

Жасы 50 жоғары

1

0

Ұлты қазақ

2

3

Білімі жоғары

2

3

Білімі жоғары педагогтар

1

3

Білімі жоғары инженер-техник

0

0

Білімі жоғары журналист

1

0

Жұмыс өтілі 5 жылдан 10 дейін

0

0

Жұмыс өтілі 11 жылдан 15 дейін

0

1

Жұмыс өтілі 16 жылдан 20 дейін

0

2

Жұмыс өтілі 20 жылдан жоғары

1

0

Жұмыс өтілі 30 жылдан жоғары

1

0

 

«Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалында 2017 жылы 6 рет Саяси кеңесі Бюросы отырысы, 1 рет Саяси кеңес отырыс бекітілген жоспарға сәйкес өткізілді.

         «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңес мемлекеттік органдармен оның ішінде аудандық прокуратура, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл күрес агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің батыс аймағы бойынша ауданаралық бөлімі, АІІБ-мен аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы, жұмыспен қамту орталығы, халық банкімен бірлескен жұмыс жоспарына сәйкес жұмыстар жүргізіп, ауылдық округтерде Әйтеке би кенті және Қазалы қаласында болып, халықпен кездесулер өткізіп келеді.

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңес аудандық партия филиалында 4 кеңес отырысын, халыққа қызмет көрсету орталығымен т.б мекемелермен бірлесіп 13 жиналыстар, 15 дөңгелек үстелдер, 8 қоғамдық

қабылдаулар жүргізіп, 13 азаматтардың құқықтарының қорғалуына белсенді үлес қосты. Партияның аудандық филиалында құқық қорғау орган басшыларымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі кеңес мүшелерімен  тоқсанына бір рет комиссия отырысы және қоғамдық қабылдаулар өткізу жоспарға сәйкес жүзеге асырылуда.

Қазалы аудандық партия филиалының партиялық бақылау комиссиясы бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс жасауда. Үстіміздегі жылдың 9 айында 4  партиялық бақылау отырысын және 4 дөңгелек үстел мен 8 рет мекемелерге рейд өткізді.

Қазалы аудандық мәслихаттағы депутаттық фракциясының 5  фракция  отырысы болып өтті. Мәслихаттағы депутаттық фракция мүшелері-14. Фракция жетекшісі Ізбасхан Лаззат Шманқызы. №165 С.Сейфуллин атындағы мектептің директоры.

Елбасы, Партия Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауын, Ұлт Жоспарының 100 нақты қадамын талқылау, «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасында көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру барысы, түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша аудандық партия филиалының ұйымдастыруымен БПҰ-мен және облыстық, аудандық мәслихат депутаттарының қатысуымен 93 кездесулер мен жиналыстар өткізілді.

«Бағдары айқын, болашағы жарқын партияның біздің аудандағы қадамы да тың серпіліспен, жаңа тыныспен алға бастап келеді.
Партияның халықтық маңызына сай тұрғындар сөзі қашанда үстем, біз – халық қызметшілеріміз. Сондықтан уақыт үдесінде қандай қиындық болмасын, халықтың қиналмауы үшін барымызды саламыз. Бүгінде біздер тұрғындардың әлеуметтік жағдайын ескеріп, ахуалы ауыр өзекті мәселелерді шешу үшін әр айдың екінші аптасының бейсенбі күндері сарапшы топ отырысын өткізіп келеміз. Сарапшы топ құрамының басым бөлігі аудандық мәслихаттың депутатары. Сарапшы топтың  құрамы мемлекеттік мекемелер, БАҚ өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, сараптамалық топтың хатшысы т.б қамтылған. 2017 жылдың 12 айында ауданымызда 7 сарапшы топ отырысы өткізілді. Таратып айтар болсақ: «Азаматтардың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету» бағыты бойынша- 3; «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі» бағыты бойынша- 5 отырыс өткізіліп, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер талқыланып, ұсыныс-пікірлер айтылып, айтылған ұсыныстар бойынша шаралар қолданылуда.

Сонымен қатар жыл басынан қоғамдық саяси жұмыстар бағытында 165 шара ұйымдастырылды. Оның ішінде « Жұмыспен қамту – 2020», «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламаларының орындалу жайы қозғалды. Партияның арнайы жобалары бойынша «Ардагерлерді ардақтайық»-23; «Бақытты отбасы-Бақытты балалық шақ»-34;«Кедергісіз келешек»-30; «Жастар Отанға»-14; «Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту»-19; «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел-өркендеуші ел»-30; «Сәтті қадам»-7; жоба іске асырылды. Сонымен қатар Партияның «Ұлы Дала қазынасы» бағыты аясында – 20 шара ұйымдастырылса, «Нұрлы Жер» бағдарламасы аясында АНТ тобы құрылып, 40 еңбек ұжымымен және тұрғындармен кездесу болып өтті. Сондай ақ «Әділет кеңес береді», «Жолда қабылдау» акциялары тұрақты түрде өткізіліп, оған 4500 адам қамтылды.

     Партияның қоғамдық қабылдауына келер болсақ «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөліміне 01.01.-01.12.2017ж аралығында барлығы  384 арыз-шағым келіп түскен оның ішінде жазбаша өтініш саны 109, ауызша 275, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары, мекеме басшыларына 168 өтініш тіркелген. 

 Таратып айтар болсақ

 «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі»- 208;

 «Денсаулық сақтау»- 25;

«Білім беру»- 19;

«Бизнес және кәсіпкерлікті несиелендіру,қайта қаржыландыру»- 48;

 «Азаматтарды әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету»- 53;

«Баспана және жер учаскелерін беру» - 15;

«Тұрғын үй» - 11;

«Құқық қорғау және атқарушылық өндірісті, сот орындаушы»-5.

Келіп түскен өтініштердің қаралу нәтижесі

 оң шешімін тапқан өтініші- 185;

заңды кеңес берілгені-169;

шешімін таппаған өтініш саны-30.

«Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының


атқарған жұмыстары туралы

(ІІ тоқсан)

 «Бағдары айқын, болашағы жарқын партияның біздің аудандағы қадамы да тың серпіліспен, жаңа тыныспен алға бастап келеді.
Партияның халықтық маңызына сай тұрғындар сөзі қашанда үстем, біз – халық қызметшілеріміз. Сондықтан уақыт үдесінде қандай қиындық болмасын, халықтың қиналмауы үшін барымызды саламыз. Бүгінде біздер тұрғындардың әлеуметтік жағдайын ескеріп, ахуалы ауыр өзекті мәселелерді шешу үшін әр айдың екінші аптасының бейсенбі күндері сарапшы топ отырысын өткізіп келеміз. Сарапшы топ құрамының басым бөлігі аудандық мәслихаттың депутатары. Сарапшы топтың  құрамы мемлекеттік мекемелер, БАҚ өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, сараптамалық топтың хатшысы т.б қамтылған. 2017 жылдың қаңтар, ақпан, наурыз айларында ауданымызда 4 сарапшы топ отырысы өткізілді. Таратып айтар болсақ: «Азаматтардың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету» бағыты бойынша- 2; «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі» бағыты бойынша-2 отырыс өткізіліп, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер талқыланып, ұсыныс-пікірлер айтылып, айтылған ұсыныстар бойынша шаралар қолданылуда.

Сонымен қатар жыл басынан қоғамдық саяси жұмыстар бағытында 93 шара ұйымдастырылды. Оның ішінде « Жұмыспен қамту – 2020», «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламаларының орындалу жайы қозғалды. Партияның арнайы жобалары бойынша «Ардагерлерді ардақтайық»-11; «Бақытты отбасы-Бақытты балалық шақ»-18;«Кедергісіз келешек»-12; «Жастар Отанға»-9; «Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту»-5; «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел-өркендеуші ел»-15; «Сәтті қадам»-1; жоба іске асырылды. Сонымен қатар Партияның «Ұлы Дала қазынасы» бағыты аясында – 8 шара ұйымдастырылса, «Нұрлы Жер» бағдарламасы аясында АНТ тобы құрылып, 21 еңбек ұжымымен және тұрғындармен кездесу болып өтті. Сондай ақ «Әділет кеңес береді», «Жолда қабылдау» акциялары тұрақты түрде өткізіліп, оған 3900 адам қамтылды.

     Партияның қоғамдық қабылдауына келер болсақ «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөліміне 01.01.-01.07.2017ж аралығында барлығы 316 арыз-шағым келіп түскен оның ішінде жазбаша өтініш саны 29, ауызша 287, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары, мекеме басшыларына 159 өтініш тіркелген. 

 Таратып айтар болсақ

 «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі»- 172;

 «Денсаулық сақтау»- 19;

«Білім беру»- 14;

«Бизнес және кәсіпкерлікті несилендіру,қайта қаржыландыру»- 37;

 «Азаматтарды әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету»- 47;

«Баспана және жер учаскелерін беру» - 14;

«Тұрғын үй» - 9;

«Құқық қорғау және атқарушылық өндірісті, сот орындаушы»-4.

Келіп түскен өтініштердің қаралу нәтижесі

 оң шешімін тапқан өтініші- 154;

заңды кеңес берілгені-148;

шешімін таппаған өтініш саны-14.

Азаматтар мен партия мүшелерін қабылдау: (партия филиалы өкілінің қатысуымен БПҰ төрағалары 500-ден астам партия мүшелері бар БПҰ, БПҰ төрағалары мен партия филиалы өкілдерінің қатысуымен сайлау округтерінде мәслихаттағы партия фракциясының мүшелері.

2017 жылдың 01 қаңтарынан бастап 110  партия мүшесі тіркелген болса, 2 партия мүшесінің қайтыс болуына орай және 10 партия мүшесі партия жарғысын сақтамағаны, партия жарнапұлын уақыты төлемегені үшін партия қатарынан шығарылды. Қазіргі уақытты 2017 жылдың 1 шілдесіне  5266 партия мүшесі есепте тұр.«Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының 2017 жылдың қаңтар,ақпан,наурыз айларында жалпы атқарған

 жұмыстары жөнінде мәлімет

 «Бағдары айқын, болашағы жарқын партияның біздің аудандағы қадамы да тың серпіліспен, жаңа тыныспен алға бастап келеді.
Партияның халықтық маңызына сай тұрғындар сөзі қашанда үстем, біз – халық қызметшілеріміз. Сондықтан уақыт үдесінде қандай қиындық болмасын, халықтың қиналмауы үшін барымызды саламыз. Бүгінде біздер тұрғындардың әлеуметтік жағдайын ескеріп, ахуалы ауыр өзекті мәселелерді шешу үшін әр айдың екінші аптасының бейсенбі күндері сарапшы топ отырысын өткізіп келеміз. Сарапшы топ құрамының басым бөлігі аудандық мәслихаттың депутатары. Сарапшы топтың  құрамы мемлекеттік мекемелер, БАҚ өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, сараптамалық топтың хатшысы т.б қамтылған. 2017 жылдың қаңтар, ақпан, наурыз айларында ауданымызда 2 сарапшы топ отырысы өткізілді. Таратып айтар болсақ: «Азаматтардың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету» бағыты бойынша- 1; «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі» бағыты бойынша-1 отырыс өткізіліп, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер талқыланып, ұсыныс-пікірлер айтылып, айтылған ұсыныстар бойынша шаралар қолданылуда.

Сонымен қатар жыл басынан қоғамдық саяси жұмыстар бағытында 64 шара ұйымдастырылды. Оның ішінде « Жұмыспен қамту – 2020», «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламаларының орындалу жайы қозғалды. Партияның арнайы жобалары бойынша «Ардагерлерді ардақтайық»-6; «Бақытты отбасы-Бақытты балалық шақ»-14;«Кедергісіз келешек»-11; «Жастар Отанға»-5; «Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту»-5; «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел-өркендеуші ел»-9; «Сәтті қадам»-2; жоба іске асырылды. Сонымен қатар Партияның «Ұлы Дала қазынасы» бағыты аясында – 4 шара ұйымдастырылса, «Нұрлы Жер» бағдарламасы аясында АНТ тобы құрылып, 14 еңбек ұжымымен және тұрғындармен кездесу болып өтті. Сондай ақ «Әділет кеңес береді», «Жолда қабылдау» акциялары тұрақты түрде өткізіліп, оған 1900 адам қамтылды.

     Партияның қоғамдық қабылдауына келер болсақ «Нұр Отан» партиясы Қазалы аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөліміне 01.01.-01.04.2017ж аралығында барлығы 153 арыз-шағым келіп түскен оның ішінде жазбаша өтініш саны 3, ауызша 150, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары, мекеме басшыларына 88 өтініш тіркелген. 

 Таратып айтар болсақ

 «Жұмыспен қамту және тұрғындардың кірісі»- 62;

 «Денсаулық сақтау»- 7;

«Білім беру»- 75;

«Бизнес және кәсіпкерлікті несилендіру,қайта қаржыландыру»- 14;

 «Азаматтарды әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету»- 48;

«Баспана және жер учаскелерін беру» - 7;

«Тұрғын үй» - 6;

«Құқық қорғау және атқарушылық өндірісті, сот орындаушы»-.

Келіп түскен өтініштердің қаралу нәтижесі

 оң шешімін тапқан өтініші- 63;

заңды кеңес берілгені-78;

шешімін таппаған өтініш саны-12.

Азаматтар мен партия мүшелерін қабылдау: (партия филиалы өкілінің қатысуымен БПҰ төрағалары 500-ден астам партия мүшелері бар БПҰ, БПҰ төрағалары мен партия филиалы өкілдерінің қатысуымен сайлау округтерінде мәслихаттағы партия фракциясының мүшелері.

2017 жылдың 01 қаңтарынан бастап 5  партия мүшесі тіркелген болса, 2 партия мүшесінің қайтыс болуына орай және 10 партия мүшесі партия жарғысын сақтамағаны, партия жарнапұлын уақыты төлемегені үшін партия қатарынан шығарылды. Қазіргі уақытты 2017 жылдың 1 сәуіріне 5177 партия мүшесі есепте тұр.


Кіру

×